Nekilnojamojo turto paslaugų centras UNOHUB Nekilnojamojo turto paslaugų centras UNOHUB Nekilnojamojo turto paslaugų centras UNOHUB Nekilnojamojo turto paslaugų centras UNOHUB

Privatumo politika

1. Įžanga 

MB „NT Paslaugų centras“ renka ir tvarko asmens duomenis vykdant savo veiklą ir laikantis įstatymų reikalavimų. Renkami klientų, darbuotojų, tiekėjų ir kitų asmenų, su kuriais NT Paslaugų centras bendradarbiauja duomenys. Duomenų apsaugos tikslas yra apsaugoti asmenų teisę į privatumą, kai tvarkomi asmens duomenys. Asmens teisių į privatumą užtikrinimas yra ypatingai svarbi „NT Paslaugų centras“ vykdomos veiklos dalis.

Šioje duomenų apsaugos politikoje (toliau – politika) apibrėžiami pagrindiniai principai, kurių būtina laikytis siekiant užtikrinti duomenų apsaugą ir atitiktį galiojančių įstatymų ir teisės aktų reikalavimams. Jeigu ši politika prieštarauja atitinkamiems šalies įstatymams, laikomasi pastarųjų. Ši politika ir susijusios gairės bei darbo tvarkos skirtos užtikrinti, kad visi darbuotojai žinotų ir laikytųsi savo pareigos saugoti visų asmenų privatumą ir užtikrinti asmens duomenų apsaugą. „Asmens duomenys“ apibrėžiami kaip informacija, susijusi su atpažintu (identifikuotu) arba atpažįstamu (identifikuojamu) asmeniu. Asmens duomenis gali būti priskiriami: asmens vardas, pavardė, namų adresas, el. pašto adresas, telefono numeris arba valdžios institucijų suteikti identifikaciniai numeriai.

2. Duomenų apsauga ir tvarkymas „NT Paslaugų centras“


Rinkdamas ir tvarkydamas asmens duomenis „NT Paslaugų centras“ laikosi toliau išdėstytų principų.

2.1. Sąžiningumas ir teisėtumas
Asmens duomenys visada tvarkomi teisėtai ir sąžiningai konkrečiu ir teisėtu tikslu, saugant teisėtus asmenų interesus.

2.2. Konkretus tikslas
Asmens duomenys gali būti renkami tik konkrečiu, aiškiu ir teisėtu tikslu ir negali būti tvarkomi jokiu kitu tikslu.

2.3. Tik tiek duomenų, kiek būtina
Asmens duomenys turi būti tinkami, aktualūs ir tik tiek, kiek būtina pasiekti tikslą, kuriam jie renkami ir (arba) tvarkomi. Asmens duomenys turi būti saugomi ne ilgiau, nei būtina arba reikalaujama pagal įstatymus. 

2.4. Duomenų kokybė 
Būtina imtis tinkamų veiksmų siekiant užtikrinti, kad tvarkomi asmens duomenys būtų tikslūs, išsamūs ir naujausi. 

2.5. Duomenų saugumas 
„NT Paslaugų centras“ įsipareigoja užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys būtų apsaugoti. „NT Paslaugų centras“ naudoja technines ir organizacines priemones, kurios apsaugo Jūsų asmens duomenis nuo neteisėto Jūsų duomenų naudojimo ar jų atskleidimo. Visi „NT Paslaugų centro“ darbuotojai ir tretieji asmenys, kuriuos „NT Paslaugų centras“ pasitelkia Jūsų asmens duomenims tvarkyti, yra įsipareigoję gerbti Jūsų informacijos konfidencialumą. Konfidencialumo reikalavimas užtikrina, kad „NT Paslaugų centro“ darbuotojai tvarkytų visus asmens duomenis griežtai konfidencialiai.

2.6. Skaidrumas 
„NT Paslaugų centras“ yra atviras duomenų subjektams ir tvarkydamas asmens duomenis laikosi skaidrumo principo. Atvirumas veikloje užtikrinamas, pavyzdžiui, pateikiant informaciją apie tvarkymą „NT Paslaugų centro“ interneto tinklalapiuose. Visiems duomenų subjektams suteikiama informacija apie tai, kokie ir kaip tvarkomi asmens duomenys. „NT Paslaugų centras“ užtikrina, kad visi duomenų subjektai žinotų, kaip pasinaudoti savo, kaip duomenų subjektų, teisėmis.

3. Duomenų apsaugos įgyvendinimas 
„NT Paslaugų centro“ vadovybė atsako už tai, kad būtų laikomasi su asmens duomenimis susijusių vietos taisyklių. Kiekvienas darbuotojas privalo susipažinti su šia politika ir atitinkamomis gairėmis, parengtomis pagal šią politiką.