Nekilnojamojo turto paslaugų centras UNOHUB Nekilnojamojo turto paslaugų centras UNOHUB Nekilnojamojo turto paslaugų centras UNOHUB Nekilnojamojo turto paslaugų centras UNOHUB

Kaip nustatomi įpėdinių tarpusavio santykiai?

Įpėdiniai, priėmę palikimą, paveldimo turto savininkais yra laikomi nuo palikėjo mirties, tačiau kiekvienas įpėdinis, kuris priėmė palikimą, gali prašyti palikimo atsiradimo vietos notaro išduoti paveldėjimo teisės liudijimą – dokumentą, kuris patvirtina, kad įpėdinis priėmė palikimą ir įgijo nuosavybės teises į paveldėtą turtą. Šis dokumentas išduodamas suėjus trims mėnesiams nuo palikėjo mirties dienos.

Įgyvendinat vieno langelio principą, notaras įpėdiniams paveldint nekilnojamuosius daiktus, tiesiogiai perduoda prašymus Nekilnojamojo turto registrui įregistruoti atsiradusias įpėdinių daiktines teises.

Paveldėjimo teisių perleidimas

Iki paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo, įpėdiniai vienas kitam ar tretiesiems asmenims gali perleisti savo paveldėjimo teises arba idealiąją jų dalį. Galima tiek dovanoti, tiek parduoti paveldėjimo teises. Paveldėjimo teisių įgijėjas perima įpėdinio teises ir pareigas įsigytų teisių dalyje.

Paveldimo turto pasidalijimas

Kai yra keletas įpėdinių, jų paveldėtas turtas yra visų šių įpėdinių bendroji dalinė nuosavybė, jeigu testamentu nenustatyta kitaip. Įpėdiniai, siekdami užtikrinti efektyvesnį paveldėto turto valdymą, naudojimą ir disponavimą, iki įpėdinių teisių į daiktus įregistravimo viešame registre, bendru susitarimu gali pasidalyti paveldėtą turtą. Dalijantis nekilnojamuosius daiktus padalijimas forminamas notarine sutartimi, kuri įregistruojama Nekilnojamojo turto registre. Įpėdiniams nesusitarus dėl paveldėto turto pasidalijimo, paveldėtą turtą pagal kiekvieno iš įpėdinių ieškinį padalija teismas.