Nekilnojamojo turto paslaugų centras UNOHUB Nekilnojamojo turto paslaugų centras UNOHUB Nekilnojamojo turto paslaugų centras UNOHUB Nekilnojamojo turto paslaugų centras UNOHUB

Kas yra asmeninis testamentas?

Tai ranka surašytas ir pasirašytas testamentas, kuriame nurodytas testamentą surašiusio asmens vardas, pavardė, testamento sudarymo data (metai, mėnuo ir diena) ir vieta, išvardijamas paliekamas turtas ir įpėdiniai. Jis gali būti surašytas bet kokia kalba. Testamente turi būti surašyta, kam ir kokį turtą palieka jo sudarytojas.

Asmeninį testamentą užklijuotame voke pats testatorius gali perduoti saugoti notarui. Testatorius bet kada pats ar per specialiai įgaliotą atstovą bet kada gali atsiimti testamentą.

Neperdavus testamento saugoti, po testatoriaus mirties ne vėliau kaip per vienus metus įpėdiniai turi jį pateikti teismui patvirtinti (tokiu atveju galioja tik teismo patvirtintas testamentas), todėl išlieka rizika, kad įpėdiniams neradus asmeninio, neperduoto notarui saugoti testamento, įpėdiniai jo neras ir paskutinė testatoriaus valia liks neįgyvendinta.

Taip pat net ir perdavus asmeninį testamentą saugoti išlieka rizika, kad testamentas surašytas netinkamai, nes kvalifikuoti teisininkai negali patikrinti jo turinio ir formos, todėl po sudarytojo mirties jis gali būti pripažintas negaliojančiu. Faktai apie notarui perduotą saugoti ar atsiimtą iš saugojimo asmeninį testamentą registruojami Testamentų registre.